Personuppgiftsbehandlingar

1. Personuppgifter som behandlas inom ramen för Koll 365
2. Överföring av personuppgifter till tredje land
3. Skydd av personuppgifter
4. Dina rättigheter
5. Personuppgifter som behandlas i samband med besök på https://jsc.se
6. Våra kontaktuppgifter

1. Personuppgifter som behandlas inom ramen för Koll 365.

1.1 Hur vi samlar in dina personuppgifter

 • Vid beställning av tjänster och applikationer inom Koll 365 (innefattar även demo av tjänst) och dess tilläggstjänster ber vi dig ange dina kontaktuppgifter.
 • Vid önskemål om information om nya tjänster eller applikationer från JSC kan du ge ditt aktiva samtycke i samband med beställning eller under leverans av Tjänst.
 • Vid behov av Support via applikation, telefon eller e-post ber vi dig ange dina kontaktuppgifter.
 • Vid nyttjande av Tjänst lagras i felsökningssyfte ditt användarnamn i systemloggar.

1.2 Vilka personuppgifter vi behandlar vi om dig i våra olika Koll 365 tjänster

1.2.1 Koll 365 Industriunderhåll

 • Kontaktuppgifter i form av Företagsnamn, Namn, Titel, Telefonnummer och E-postadress.
 • Felsökningsinformation i form av Användarnamn.

1.2.2 Koll 365 Ledningssystem

 • Kontaktuppgifter i form av Företagsnamn, Namn, Titel, Telefonnummer och E-postadress.
 • Loggar och telemetri  i form av Användarnamn.

1.3 Varför vi behandlar i dina personuppgifter
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra vårt tjänsteavtal och efter ditt aktiva godkännande hålla dig informerad om nya tjänster eller applikationer som vi tror kan vara intressanta för just dig.

1.3.1 För följande ändamål behandlar vi personuppgifter inom Koll 365 Industriunderhåll

 • Kontaktuppgifter för att möjliggöra beställning och leverans av beställd Tjänst (Fullgörande av avtal).
 • Kontaktuppgifter för att hålla dig informerad om förändringar i avtalad Tjänst (Fullgörande av avtal).
 • Kontaktuppgifter för att vid behov supportera dig vid användning av tjänst (Fullgörande av avtal).
 • Felsökningsinformation i syfte att kunna felsöka vid problem med tjänst (Fullgörande av avtal).
 • Kontaktuppgifter för att hålla dig informerad om nya tjänster eller applikationer från JSC it-partner som vi tror kan vara intressanta för just dig (Samtycke efter ditt aktiva godkännande).
 • Kontaktuppgifter för spårbarhet av tidigare avtalade tjänster (Intresseavvägning).

1.3.2 För följande ändamål behandlar vi personuppgifter inom Koll 365 Ledningssystem

 • Kontaktuppgifter för att möjliggöra beställning och leverans av beställd Tjänst (Fullgörande av avtal).
 • Kontaktuppgifter för att hålla dig informerad om förändringar i avtalad Tjänst (Fullgörande av avtal).
 • Kontaktuppgifter för att vid behov supportera dig vid användning av tjänst (Fullgörande av avtal).
 • Loggar och telemetri  i syfte att möjliggöra felsökning och prestandaanalys för tjänsten. (Fullgörande av avtal).
 • Kontaktuppgifter för att hålla dig informerad om nya tjänster eller applikationer från JSC it-partner som vi tror kan vara intressanta för just dig (Samtycke efter ditt aktiva godkännande).
 • Kontaktuppgifter för spårbarhet av tidigare avtalade tjänster (Intresseavvägning).

1.4. Vem som får tillgång till dina personuppgifter
Dina uppgifter kommer att behandlas av JSC it-partner och i vissa fall även av våra underbiträden. Dessa är för oss personuppgiftsbiträde som vi upprättat ett personuppgiftsbiträdesavtal med. I dessa personuppgiftsbiträdesavtal styr vi underbiträdets skyldigheter gällande all behandlingen av personuppgifter så att dessa hanteras säkert, korrekt och med sekretess. https://jsc.se/subprocessors

1.5 Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter
Uppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med kund, leverantör eller partner behandlas enbart under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna leverera avtalad tjänst eller uppdrag, administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden. Telemetri och felsökningsloggar lagras i 90 dagar.

2. Överföring av personuppgifter till tredje land

Som huvudregel behandlas personuppgifter inom Koll 365 enbart inom EU/ESS. I de fall vi skulle använda ett underbiträde som befinner sig utanför EU/ESS säkerställs GDPR-efterlevnad genom EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

3. Skydd av Personuppgifter

Vi vidtar en rad åtgärder för att skydda de personuppgifter som vi får av dig.

 • Fysisk åtkomstkontroll – JSC it-partners centrala datalagring är skyddad enligt larmklass 3, SSF 130 – Företag med stort skyddsvärde.
 • Åtkomstkontroll avseende system.
 • Åtkomstkontroll avseende personuppgifter.
 • Kontroll över inmatning av personuppgifter.
 • Tillgänglighetskontroll.
 • Lagringsregler & Backup.
 • Interna Säkerhetsföreskrifter i form av policys och riktlinjer.
 • Hög säkerhetsmedvetenhet genom kontinuerlig utbildning av samtliga medarbetare.

4. Dina rättigheter

Nedan följer en beskrivning av de rättigheter du har avseende vår behandling av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

4.1 Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling
Du kan när som helst återkalla hela eller del av ett eventuellt samtycke som du lämnat. Då kommer vi omedelbart upphöra att behandla dina uppgifter för det syfte samtycket gavs. Du har även rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas baserat på en intresseavvägning.

4.2 Rätt till information
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas. Du har även rätt att begära en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.

4.3 Rätt till rättelse
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade och att be oss komplettera ofullständiga uppgifter genom att lämna oss korrekta uppgifter.

4.4 Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning
Du har när som helst rätt att begära radering av dina personuppgifter, till exempel om behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet uppgifterna samlades in för eller om du invänder mot behandling som sker baserat på en intresseavvägning. Du kan även begära att viss behandling av dina uppgifter begränsas, till exempel om du invänder mot uppgifternas riktighet.

4.5 Rätt till dataportabilitet
Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi grundar behandlingen på avtal med dig har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

4.6 Rätt att inge klagomål
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till aktuell tillsynsmyndighet.

5.Personuppgifter som behandlas i samband med besök på https://koll365.se

Vi behandlar den information som skapas av de cookies som sätts när du besöker jsc.se. Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv.

Vi använder två olika cookies, nödvändiga cookies för komma ihåg vissa val som du som besökare gjort och som anpassar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan till exempel vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i. Vi använder oss också av statistik via Google Analytics för att förstå hur besökare interagerar med vår hemsida.

JSC it-partner får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande i form av ett samtycke. Detta samtycke måste du i så fall aktivt och frivilligt ge genom att bocka i ett godkännande vid ditt besök på webbplatsen.

6. Våra kontaktuppgifter

6.1 Om du vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss enligt nedan:
JSC it-partner AB, Org. Nr 556595-0648
Postadress: Lerbacksgatan 13, 571 38 Nässjö
E-post: support@jsc.se, Telefon +46 380 556500