Köpevillkor Koll 365 

1. Allmänt

 Koll 365 ägs och tillhandahålls av JSC it-partner AB.

Köpevillkoren tillsammans med angivna bilagor (“Avtalet” nedan) är anpassade för försäljning av tjänster inom JSC it-partner AB koncept Koll 365” (”tjänsten” nedan) på https://jsc.se  samt koll365.se (”webbplatsen” nedan). Den närmare omfattningen av JSC it-partner AB tjänster och de åtaganden som JSC it-partner AB har mot kunden i samband med köp och användande av tjänster följer av vid var tid gällande specifikation avseende applikation som framgår på webbplatsen. JSC it-partner AB (”Leverantören nedan”) är den säljande parten, kunden är den köpande parten. Försäljning av tjänster sker uteslutande till företag (enskilda näringsidkare och juridiska personer). Den som besöker webbplatsen, köper eller använder tjänster (“kunden” nedan) förbinder sig att vid var tid följa villkoren i detta Avtal. 

Bilaga 1 – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014” utgivna av IT&Telekomföretagen
 

 2. Beställning av Tjänst

I processen för att beställa en Koll 365 tjänst hos JSC it-partner AB ombeds kunden att lämna uppgifter såsom organisationsuppgifter och kontaktuppgifter. Kunden är skyldig att lämna korrekt information i samband med beställning. Vid beställning av tjänst via webbplatsen ingås detta Avtal. 

Leverantören har rätt att neka kunden beställning avtalet om en sedvanlig kreditprövning vid avtalets ingående visar att beställarens ekonomiska förhållanden är sådana att starka skäl finns att anta att betalning inte kommer att ske i rätt tid. 

3. Priser och avgifter

Alla prisuppgifter som förekommer på webbplatsen är angivna i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdeskatt (MOMS). Moms tillkommer enligt gällande skattesats (25%). Kunden är skyldig att erlägga betalning för det vid var tid gällande priset för tjänsterna, debitering för tjänst sker i förskott vid kundens godkännande av fortsatt användning av tjänsten, se §4. Tjänster & applikationer nedan. Vid köp av tjänster via webbplatsen gäller angivet pris. Prisuppgift vid köp av övriga tjänster såsom utbildning & konsultation lämnas vid offertförfrågan. 

4.Tjänster & applikationer 

Tjänster och applikationer som erbjuds och är beställningsbara direkt via webbplatsen går under benämningen ”Koll 365”. Detta är ett samlingsnamn för tjänster och webbaserade applikationer som är byggda på, samt därmed kräver tillgång till plattformen Microsoft 365 (tredjepartsapplikation), samt för applikationens exekvering tillhörande gränssnitt (tredjepartsapplikation) 

För applikationernas möjlighet att köras, krävs tillgång och funktion i underliggande plattform samt integrationer genom de API:er som Microsoft tillhandahåller inom ramen för plattformen. För den underliggande plattformen samt integrationer ansvarar Microsoft enligt Tjänstebeskrivning och kunden hänvisas till de avtal som kunden ingår med Microsoft vid anskaffning av licenser enligt nedan.  

Slutkundsavtal licens – Microsoft 

Servicenivåavtal (SLA) – Microsoft 

För de gränssnitt som leverantörens applikationer kräver för att integrera med tredjeparts-applikation (Microsoft plattform), ansvarar Microsoft enligt de villkor som finns uppsattaVillkor för gränssnitt – Microsoft 

För information kring licensiering av Koll 365 tjänst se aktuell Applikationsspecifikation.  

 

Applikationsspecifikation 

Koll 365 Industriunderhåll (länk) 

Koll 365 Ledningssystem (länk)

Avtalsperiod 

Startdatum för avtalet anses vara det datum då beställning läggs av kund. Bindningstid för avtalet är en (1) månad löpande och ger kunden möjlighet att använda tjänsten. Avtalet förlängs automatiskt med en ny avtalsperiod på en (1månad vid utgången av bindningstiden. 

Uppsägning från kundens sida
Uppsägningstiden avseende avtalade tjänster är alltid fjorton (14dagar och uppsägningen skall ske skriftligen till support@jsc.seOm kunden säger upp avtalet då mindre än fjorton (14dagar återstår till slutdatum av bindningstiden förlängs avtalet med en ny avtalsperiod om en (1) månad för att sedan avslutas när perioden löper ut.

Uppsägning från JSC it-partners sida
Leverantören har alltid rätt att säga upp alla avtal med iakttagande av en (1) månads uppsägningstid, vid sådan uppsägning löper kundens Avtal tills det att bindningstiden löpt ut för att sedan avslutas. 

En eventuell tvist i anledning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol med Jönköpings Tingsrätt som första instans 

Support 

Leverantören tillhandahåller instruktioner samt användarmanualer avseende tjänstens funktionalitet. Tekniskt Support vid fel i tjänsten eller vid frågor om tjänstens grundfunktionalitet ingår. Åtgärd påbörjas inom 8 timmar från bekräftad felanmälan helgfria vardagar mellan kl. 7–17.
Support för Microsoft 365 eller kundens nyttjande av tjänsten ingår ej.

Leverantörens support nås genom epostsupport@jsc.se. 

 5. Betalning

Betalning sker mot faktura utsänd från JSC it-partner AB via e-post. Fakturan har 15 dagars betalningstid.  

Om betalning uteblir tillkommer en påminnelseavgift (engångskostnad) om 150 kr samt dröjsmålsränta om 19,8 % per månad. Vid dröjsmål är kunden även skyldig att utöver påminnelseavgifter och dröjsmålsränta ersätta JSC-it-partner AB för inkassokostnader och andra indrivningskostnader enligt gällande lag. 

6. Fullgörande

JSC it-partner AB påbörjar fullgörande av detta Avtal när kunden avslutat beställningsförfarandet på webbplatsen. JSC it-partner skall anses fullgjort sin del av detta Avtal när kunden fått åtkomst till sin produkt eller när fullgod leverans av beställda tjänster på annat sätt är kunden tillhanda. Kunden har fullgjort sin del av detta Avtal när denne erlagt fullgod betalning på det sätt som avtalats. 

7.Säkerhet & Sekretess  

Denna information omfattar användning av Tjänsteoch applikationer inom konceptet Koll 365 Specifikation för tjänst och applikation enligt §4. Tjänster & applikationer. 

JSC it-partner AB  

Din egen och ditt företags information har högsta prioritet för JSC it-partner AB. 

Genom de Tjänster vi erbjuder ska vi ge våra kunder möjlighet att hantera sin information på ett säkert sätt.  Med samtliga Koll 365 Tjänster arbetar vi aktivt med Security & Privacy by Design, vilket tillsammans med övrig verksamhets systematiska arbete med IT- & Informationssäkerhet är en absolut förutsättning för att nå våra mål. 

Security & Privacy by Design 

Koll 365 är utformat för ett erbjuda hög säkerhet genom standardiserade ramverk och tekniker för identitetshantering, autentisering och kryptering. Information som kunden matar in genom tjänsten lagras i kundens egna Microsoft 365-mijöDetta medför att kunden genom Koll 365 kan dra nytta av en mängd säkerhetsfunktioner som tillhandahålls av Microsoft genom den bakomliggande plattformen. 

Kod och funktioner som JSC it-partner AB tillför i tjänsten går igenom en granskningsprocess för att säkerställa att icke nödvändiga säkerhetsrisker introduceras. All trafik mellan klient och webbservrar är krypterat enligt dagens standarder. Genom plattformen finns goda möjligheter för kunder i tjänsten att automatisera gallring av data samt göra sökningar efter personuppgifter. 

Ansvarsavgränsningar

Leverantören ansvarar ej för eventuella driftstörningar, förändringar eller bortfall av funktionalitet till följ av fel eller ändringar i bakomliggande plattformen Microsoft 365.

Avtalsförändringar

Leverantören förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor. Information om förnyade villkor sänds till kund via e-post till angiven kontaktperson. Ändringar är giltiga från att de publiceras på denna webbplats.

Avtalet

Detta avtal ersätter tidigare upprättat avtal för den aktuella tjänsten.

Ditt Innehåll 

Med Koll 365 hanterar du din egen information i din egen Microsoft 365 miljö. Vi gör likt Microsoft inte anspråk på äganderätt till ditt Innehåll. Ditt Innehåll förblir ditt och du ansvarar för det. 

Din integritet 

Din integritet är viktig för oss. Denna policy innehåller information om de personuppgiftsbehandlingar vi utför inom Koll 365 och våra åtagande runt dessahttps://jsc.se/koll365/personuppgiftsbehandlingar