Applikationsspecifikation – Koll 365 Ledningssystem

Detta dokument är en specifikation över applikationen Koll 365 Ledningssystem. Förteckning över funktionalitet likväl som användarhantering och licensering för applikationen.  Med applikation menas den mjukvara som leverantören inom ramen för avtalet tillhandahåller och exkluderar underliggande plattformar och gränssnitt (se stycke 4 i köpevillkor).

Övergripande beskrivning

Koll 365 Ledningssystem är ett användargränssnitt för bakomliggande standardfunktioner i Microsoft 365 med syfte att underlätta administration, hjälpa till med struktur och på ett enkelt sätt tillgängliggöra organisationens processbeskrivningar, rutiner, riktlinjer och annan styrande information.

Funktioner 

Koll 365 Ledningssystem innehåller följande funktioner inom ramen för applikationens grundfunktionalitet.

  • Gränssnitt för att presentera och utveckla en processtruktur baserad på Hanterad metadata i Microsoft SharePoint.
  • Dynamisk presentation av information från SharePoint i form av dokument, länkar, kontakter, Microsoft Visio-bilder och beskrivande fritext/bilder kopplade till processer med hjälp av hanterad metadata i Microsoft SharePoint.
  • Funktionalitet för att anpassa presentation av processer i form av processboxar.
  • Sök – Hitta och navigera snabbt bland organisationens styrande information.

Behörighetshantering

Kunden har själv möjlighet att lägga till och ta bort konton/användare i systemet. Behörigheterna styrs genom Microsoft SharePoint. De personer och grupper som har åtkomst till bakomliggande SharePoint-webbplats kan således se och/eller redigera informationen baserat på behörigheterna i SharePoint.

Licenser

Licensiering av applikationen sker per ledningssystems-yta. Antal användare som har rätt att nyttja applikationen är baserat på antal anställda hos Kunden.

Prismodell

För närvarande fördelade i tre nivåer: under 20 anställda, 20 – 250 anställda och över 250 anställda:

1-19 anställda: 1500 kr/mån
20-250 anställda : 2500 kr/mån
250+ anställda: 3500 kr/mån

Support

Ingående support omfattar ej kunds kund unika nyttjande av tjänsten, bakomliggande standardfunktioner i Microsoft 365, integrationer eller anpassningar som tillförts utanför tjänsten.

Krav avseende hårdvara, mjukvara och licenser 

För applikationen krävs en klientmiljö som omfattar internetåtkomst, hårdvara, webbläsare, underliggande tjänster samt tillhörande licenser. För systemkrav hänvisar vi till Microsofts resurscenter och de krav som finns avseende Microsoft 365.   Microsoft resurscenter för systemkrav   

Ansvarsavgränsningar

Möjligt antal användare i tjänsten styrs av Begränsningar i SharePoint för Microsoft 365.

Samtliga användare som skall ha åtkomst behöver en Microsoft 365-licens. Denna ska som minimum innehålla: SharePoint-Online. Kunden ansvarar själv för säkerhet och backup av data.

JSC ansvarar ej för eventuella driftstörningar, förändringar eller bortfall av funktionalitet till följ av fel eller ändringar i bakomliggande plattformen Microsoft 365.

Uppsägning av tjänst

Vid uppsägning av tjänsten tas applikationen bort från kundens Microsoft 365-miljö. Detta innebär att man inte längre har tillgång till det gränssnitt som applikationen utgör. Den information som sparats via applikationen finns kvar i kundens MS365-miljö (SharePoint Online).

 

Kunder om våra tjänster

OLSBERGS OM KOLL 365 INDUSTRIUNDERHÅLL


“Vi får en helt annan överblick över vårt arbete och sparar tid.”