Som ett led i vår verksamhet behandlar vi personuppgifter om dig. Din integritet är viktig för oss och vi är måna om att vara transparenta med vilka uppgifter om dig som vi behandlar och varför.

Denna integritetspolicy innehåller följande information om behandlingar och våra åtagande runt dessa.

1. Personuppgifter med anknytning till vår marknadsföring och erbjudanden via(seminarium, evenemang, nyhetsbrev eller andra utskick)
2. Personuppgifter som behandlas inom ramen för våra tjänster
3. Personuppgifter som behandlas i samband med ansökan om anställning
4. Vår personuppgiftsbehandling i samband med formulär och cookies på hemsida
5. Överföring av personuppgifter till tredje land
6. Skydd av personuppgifter
7. Dina rättigheter
8. Våra kontaktuppgifter

1. Personuppgifter med anknytning till vår marknadsföring och erbjudanden E-postsystem (seminarium, evenemang, nyhetsbrev).

1.1 Mottagare av våra E-postutskick
JSC it-partner genomför enbart utskick av denna typ till:

– befintliga kunder som genom PU-biträdesavtal godkänt denna behandling.

– potentiella kunder som efter att ha fått information i samband med insamling av personuppgifter godkänt denna behandling.

1.2 Vilka personuppgifter vi behandlar vi om dig
Vi behandlar kontaktuppgifter till dig i form av namn, e-postadress, telefonnummer och arbetsplats.

1.3 Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar dina uppgifter för att kommunicera med dig och skicka marknadsföring gällande befintliga eller nya tjänster, utbildningar, seminarium eller andra evenemang JSC anordnar. Denna kommunikation sker i form av utskick av nyhetsbrev via E-post eller inlägg via sociala medier.

1.4 Vem som får tillgång till dina personuppgifter
Dina uppgifter kommer att behandlas av JSC it-partner och i vissa fall även av våra PU-underbiträden. I det sistnämnda fallet kommer uppgifterna att delas med de eventuella leverantörer som för vår räkning hjälper oss med marknadsföring. Med dessa leverantörer finns alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal som styr PU-underbiträdets skyldigheter gällande all behandlingen av dina personuppgifter. Detta för att säkerställa personuppgifterna hanteras säkert, korrekt och med sekretess i alla led.

1.5 Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter
Vi behandlar och sparar dina uppgifter för dessa ändamål så länge det finns ett affärsmässigt intresse mellan oss. Alternativt tills du som individ själv väljer att avregistrera dig från fortsatta utskick. Om du avregistrerar dig upphör vi omedelbart med vår behandling av dina personuppgifter.

2. Personuppgifter som behandlas inom ramen för våra tjänster

2.1 Hur vi samlar in dina personuppgifter
Personuppgifterna som vi behandlar har lämnats till oss av dig själv eller dina kollegor inför eller under den tid ni varit kund, leverantör eller partner till oss.

2.2 Vilka personuppgifter vi behandlar vi om dig

2.2.1 Kunder
Vi behandlar uppgifter kopplade till anställda hos våra kunder. Vilka uppgifter det är beror på vilken eller vilka av våra tjänster ni som kund nyttjar. De vanligast förekommande uppgifterna är namn, titel, telefonnummer, e-postadress, enhets-ID och användarnamn.
Ett personuppgiftsbiträdesavtal skall alltid upprättas mellan kund och JSC it-partner. I dessa fall är kunden personuppgiftsansvarig och JSC it-partner är personuppgiftsbiträde.

2.2.2 Leverantörer och Partners
Vi behandlar uppgifter kopplade till anställda hos våra leverantörer och partners. Dessa uppgifter utgörs oftast av namn, titel, telefonnummer och e-postadress.

2.2.3 Särskilda kategorier av personuppgifter
Vi kan inom ramen för våra tjänster behandla personuppgifter som vi klassificerar som känsliga och/eller integritetskänsliga personuppgifter. Dessa är lösenord samt olika typer av händelseloggar då det finns krav på spårbarhet.

2.3 Varför vi behandlar i dina personuppgifter
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra vårt tjänsteavtal, uppdrag och föra kontakt med leverantörer och partners kopplade till uppdrag och tjänst.

2.3.1 För följande ändamål behandlar vi personuppgifter:
Behandlingar vi utför inom ramarna för våra tjänster, görs med ändamålet att leverera eller konsumera avtalad tjänst (Fullgörande av avtal). Det kan även förekomma behandling i form av lagring av personuppgifter för att säkerställa spårbarhet av avtalade förändringar eller beställningar av eller inom tjänst (Intresseavvägning).

2.4 Vem som får tillgång till dina personuppgifter
Dina uppgifter kommer att behandlas av JSC it-partner och i vissa fall även av våra underbiträden. Dessa är för oss ett s.k. personuppgiftsbiträde som vi upprättat ett personuppgiftsbiträdesavtal med. I dessa personuppgiftsbiträdesavtal styr vi underbiträdets skyldigheter gällande all behandlingen av personuppgifter, så att dessa hanteras säkert, korrekt och med sekretess.

2.5 Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter
Uppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med kund, leverantör eller partner behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna leverera tjänst eller uppdrag, administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden. För att uppfylla lagkrav eller med stöd av intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid.

3. Personuppgifter som behandlas i samband med ansökan om anställning

3.1 Vilka personuppgifter vi behandlar om dig
Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i dina ansökningshandlingar. Sådana uppgifter omfattar namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuell bild, utbildning, utbildningsbetyg, arbetsbetyg och yrkeserfarenhet och andra uppgifter du lämnar om dig själv i din ansökan.

3.2 Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera rekryteringsprocessen och för att kommunicera med dig. Dina personuppgifter används för att värdera om du kvalificerar dig för tjänsten. Av dina personuppgifter får vi den helhetsbild av dig som vi behöver för att bedöma om du matchar våra önskemål avseende utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper.

3.3 Vem som får tillgång till dina personuppgifter
Dina uppgifter kommer att behandlas av JSC it-partner och i vissa fall även av våra underbiträden. Dessa är för oss ett s.k. personuppgiftsbiträde som vi upprättat ett personuppgiftsbiträdesavtal med. I dessa personuppgiftsbiträdesavtal styr vi underbiträdets skyldigheter gällande all behandlingen av personuppgifter, så att dessa hanteras säkert, korrekt och med sekretess.

3.4 Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter
Vi behandlar endast dina personuppgifter så länge som nödvändigt. Vi raderar omgående samtliga personuppgifter om vi inte tror att du är aktuell för den sökta eller andra tjänster efter att tjänsten blivit tillsatt och du informerad. Om JSC it-partner ändå ser dig som en lämplig kandidat till framtida tjänster, eller om du skickar in en spontanansökan via jsc.se, sparar vi dina personuppgifter i upp till 1 år efter mottagen ansökan.

4. Vår behandling genom formulär och cookies på jsc.se

4.1 Vilka personuppgifter vi behandlar om dig

4.1.1 Cookies

Vi behandlar den information som skapas av de cookies som sätts när du besöker jsc.se. Cookies är små textfiler som kan till exempel användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv eller för att vi ska förstå hur besökare interagerar med hemsidan. Vi använder oss av olika typer av Cookies, de som är absolut nödvändiga för att hemsidan ska fungera och de som är valfria för dig att samtycka till. De som är nödvändiga behandlar inga personuppgifter. Samtycket till de som inte är nödvändiga lämnar du aktivt när du besöker hemsidan och du kan när som helst ändra dina inställningar. För mer information om våra Cookies på hemsidan och möjlighet att ändra inställningar, klicka på cookies-ikonen nere i vänstra hörnet.

JSC it-partner får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande i form av ett samtycke. Detta samtycke måste du i så fall aktivt och frivilligt ge genom att bocka i ett godkännande vid ditt besök på webbplatsen.

4.1.2 Formulär
Vid olika tillfällen och i olika syften kan vi ibland använda oss utav formulär på webbplatsen. Det kan till exempel vara ett formulär som används i syfte att anmäla sig till ett event, söka jobb på JSC it-partner, eller ett standard kontaktformulär som vem som helst kan använda för att komma i kontakt med oss. Personuppgifterna som efterfrågas i dessa fall är i princip uteslutande rena kontaktuppgifter (förutom vid jobbansökan, se punkt 3 för mer info) i form av namn, arbetsplats, telefonnummer och e-postadress. I vissa fall kan det finnas behov av att frivilligt lämna känsliga personuppgifter. Detta kan till exempel röra sig om man har någon allergi och därför vill beställa viss mat vid ett event eller dylikt. I dessa fall informeras man alltid om detta i samband med formuläret och ges då den information som krävs för att man ska kunna lämna sitt samtycke till aktuell behandling.

4.2 Varför vi behandlar dina personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas för ändamålen att våra besökare ska kunna använda webbplatsen på av oss avsett sätt, för statistik, för att anmäla sig till nyhetsbrev, anmäla sig till olika event, söka jobb eller för att besökaren ska kunna skicka information de vill delge JSC it-partner.

4.3 Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter
Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Permanenta cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till jsc.se. Sessionscookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på jsc.se
Information som skickas in via formulär lagras tills event är genomfört, dialog med part som skickade in informationen är avslutad eller prenumeration på nyhetsbrev sagts upp. Därefter raderas samtliga personuppgifter. Se punkt 3.4 för information om lagringstid gällande jobbansökan.

4.4 Vem som får tillgång till dina personuppgifter
Beroende på dina val av samtycke för Cookies kan personuppgifter lämnas ut till tredjepart såsom t.ex. LinkedIn och Google. Vilka det är och vilka eventuella personuppgifter det kan handla om kan du se genom att klicka på cookies-ikonen nere i vänstra hörnet.

5. Överföring av personuppgifter till tredje land
Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet och företaget ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå.

6. Skydd av Personuppgifter
Vi vidtar en rad åtgärder för att skydda de personuppgifter som vi får av dig.

– Fysisk åtkomstkontroll – JSC it-partners centrala datalagring är skyddad enligt larmklass 3, SSF 130 – Företag med stort skyddsvärde.
– Åtkomstkontroll avseende system
– Åtkomstkontroll avseende personuppgifter
– Kontroll över inmatning av personuppgifter
– Tillgänglighetskontroll
– Lagringsregler
– Säkerhetsföreskrifter i form av policys och riktlinjer

7. Dina rättigheter
Nedan följer en beskrivning av de rättigheter du har avseende vår behandling av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

7.1 Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling
Du kan när som helst återkalla hela eller del av ett eventuellt samtycke som du lämnat. Då kommer vi omedelbart upphöra att behandla dina uppgifter för det syfte samtycket gavs. Du har även rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas baserat på en intresseavvägning.

7.2 Rätt till information
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas. Du har även rätt att begära en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.

7.3 Rätt till rättelse
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade och att be oss komplettera ofullständiga uppgifter genom att lämna oss korrekta uppgifter.

7.4 Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning
Du har när som helst rätt att begära radering av dina personuppgifter, till exempel om behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet uppgifterna samlades in för eller om du invänder mot behandling som sker baserat på en intresseavvägning. Du kan även begära att viss behandling av dina uppgifter begränsas, till exempel om du invänder mot uppgifternas riktighet.

7.5 Rätt till dataportabilitet
Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi grundar behandlingen på avtal med dig har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

7.6 Rätt att inge klagomål
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

8. Våra kontaktuppgifter

8.1 Om du vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss enligt nedan:
JSC it-partner AB, Org. Nr 556595-0648
Postadress: Lerbacksgatan 13, 571 38 Nässjö
E-post: support@jsc.se, Telefon +46 380 556500