Tillit på arbetsplatsen

Tillit på arbetsplatsen är nyckeln till att släppa lös medarbetarnas inre drivkraft. I denna artikel funderar vi kring ledarskap, tillit och medarbetarskap.

“Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon.” 
Sören Kierkegaard

Det som utmärker en bra ledare är inte viljan att härska utan tvärtom, viljan att tjäna. JSC:s grundläggande syn på ledarskap är icke-hierarkisk, vilket innebär att våra ledares främsta uppgifter är att bygga företagets kultur och att skapa förutsättningar för medarbetarna att må bra, trivas, utvecklas och prestera.

Tillit på arbetsplatsen istället för kontroll

I ett hypotetiskt förflutet hade chefen full koll. Han eller hon stod på ett fabriksgolv och blickade förnöjt ut över ett landskap av arbetare som hamrade, slipade, skruvade, lyfte och släpade. De som stod och petade sig i naveln (metaforiskt talat) var lätta att upptäcka. Hallå där! Jobba på nu!

Detta må vara en parodisk skildring av arbetslivet förr, men det är rimligt att anta att det är svårare att veta vad som försiggår bakom datorskärmarna än att bedöma graden av flit inne i en industrihall. Många arbetsplatser ser annorlunda ut idag och det är inte helt enkelt att avgöra om medarbetaren vid datorn Zalando-surfar eller renskriver ett mötesprotokoll. Speciellt inte när man, som i Det Nya Arbetslivet, kan arbeta i princip varsomhelst och närsomhelst.

Vi tror inte att det är önskvärt att kontrollera eller detaljstyra medarbetare. Istället är vi övertygade om att en människas inre drivkraft slår yttre påbud alla dagar i veckan. Rädslan för att göra misstag är inte en god motivator – tvärtom är den ett säkert recept för att vantrivas, bli utbränd och (faktiskt) göra misstag. Det är när vi känner oss fria att göra misstag som vi också är fria att överträffa oss själva. I praktiken innebär detta att ledare på JSC är tydliga med vad målet är och varför vi vill nå det – men överlåter åt medarbetaren att ansvara för hur det ska lösas (i samverkan med andra medarbetare).

Där ömsesidig tillit på arbetsplatsen växer, minskar också behovet av kontroll. Förtroende måste förtjänas, sägs det. Men förtroende förtjänas inte genom att den ena parten ska visa sig duglig inför en bedömare. Förtroende uppstår i ett ömsesidigt samspel mellan arbetsgivare och medarbetare. För att en medarbetare ska kunna ge prov på sina förmågor måste ett visst mått av förtroende finnas där från start. Det är alltså ledarens uppgift att ta första steget mot en kultur av tillit. Det innebär också att lita på medarbetarens omdöme, förmågan att fatta egna beslut – att hellre begå misstag på vägen än att inte våga utvecklas.

Mer om det hållbara arbetslivet