IT-säkerhet

IT-SÄKERHET FÖRETAG

JSC Cure

JSC Cure är vårt erbjudande inom digital säkerhet, framtaget för att hjälpa er att skydda verksamheten genom ett kontinuerligt och strukturerat arbete. Vi levererar tjänster i enlighet med NIST-ramverkets fem områden: Identifiera, Skydda, Upptäcka, Hantera, Återställa.

Se våra IT-säkerhetsleveranser inom

IT-säkerhet på företaget

IT-säkerhet och mer allmänt cybersäkerhet och informationssäkerhet är en av de största utmaningarna globalt idag. Cyberbrottsligheten omsätter enorma belopp och metoderna blir alltmer sofistikerade, med allt från identitetskapning till phishing och ransomware. Att skydda sig mot hot online kräver såväl tekniska förutsättningar i organisationen som kunskap och vaksamhet hos slutanvändaren. JSC Cure är vårt erbjudande inom digital säkerhet, framtaget för att hjälpa er att skydda verksamheten genom ett kontinuerligt och strukturerat arbete. Underbyggt av JSC:s övergripande leverans kan vi erbjuda den IT-säkerhet företag behöver: säkerställa löpande skyddsåtgärder kopplat till er verksamhets risker oavsett om det adresserar teknik, människa eller rutiner och arbetssätt.

Dan Jacobsen

Dan Jacobsen

Verksamhetsutvecklare

dan.jacobsen@jsc.se
0380 – 55 65 06

IT-säkerhet företag
IT-säkerhet

Vill du bli kontaktad om IT-säkerhet?

Fyll i dina kontaktuppgifter så inleder vi en förutsättningslös dialog!

IT-säkerhet företag – så fungerar JSC Cure

Att ha en säker IT-miljö är idag en absolut nödvändighet för att bedriva en stabil verksamhet. Med JSC Cure täcker du in alla aspekter av digital säkerhet.

Nulägesanalys

JSC Cure innefattar genomgångar inom digital säkerhet, där våra experter granskar din IT-miljö inklusive system, nätverk, applikationer och säkerhetsåtgärder. Vi kartlägger din nuvarande säkerhetsstatus och identifierar eventuella brister, sårbarheter och möjligheter för förbättring. Vår målsättning är att ge dig en tydlig och konkret bild av hur du kan förstärka din digitala säkerhetsnivå samt rekommendationer för hur du kan uppnå detta. Vid behov genomförs även sårbarhetsscanning både av externa och externa skyddsytor.


För att komplettera den tekniska genomgången och skapa en övergripande bild av din organisations säkerhetskultur, genomförs även intervjuer med personal från olika delar av din verksamhet. Vi lyssnar på deras erfarenheter och insikter samt granskar arbetssätt, rutiner och policys för att säkerställa att de är effektiva, säkra och uppdaterade enligt senaste rekommendationer och krav.

Efter att ha slutfört assessment och intervjuer kommer vi att presentera våra resultat och förslag i en sammanfattande rapport. Denna rapport inkluderar en analys av din IT-miljös övergripande säkerhet samt konkreta rekommendationer för att förstärka dina säkerhetsåtgärder och minimera riskerna. Förutom tekniska förbättringar kommer rapporten även att belysa eventuella behov av att förändra arbetssätt, rutiner och policys så att de bättre stödjer en stark säkerhetskultur inom organisationen.

IT-säkerhet företag: ett löpande arbete

Det finns alltid två givna aspekter i ett säkerhetsarbete, ett nuläge och ett behov av en kontinuerlig förflyttning. Nuläget beror på era förutsättningar och risker, baserat på exempelvis tidigare insatser, digitala tillgångar, kompetenser och krav från olika intressenter. Behovet av en kontinuerlig förflyttning kan bero både på intern och externa faktorer såsom omvärld, hotbild, lagar och direktiv gällande IT-säkerhet.

Vi hjälper er både genom en analysfas och nulägesbild samt givetvis genom ett löpande arbete med syfte att stärka er säkerhetshållning över tid.

Genom att välja JSC Cure investerar du inte bara den IT-säkerhet företaget behöver – du bidrar också till att skapa ett säkrare och mer pålitligt digitalt ekosystem för hela din organisation. Både nu och i framtiden.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om IT-säkerhet företag, önskar ytterligare information om JSC Cure eller vill boka en tid för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att stärka din digitala säkerhet. Vi ser fram emot att vara en del av din säkerhetsresa och hjälpa din organisation att navigera framgångsrikt i det digitala landskapet.

 

IT-säkerhet företag – så arbetar vi

JSC Cure baseras på kända ramverk inom IT- och Cybersäkerhet. Genom att kombinera vår kännedom om marknaden med etablerade ramverk kan vi säkerställa en leverans som inte bara är anpassad efter aktuella krav och hotbilder utan som även är anpassningsbar beroende på ert nuläge avseende digitala tillgångar, kompetenser, efterlevnadskrav med mera. Vi delar in detta arbete i komponenterna Identifiera, Förhindra, Skydda, Upptäcka/Åtgärda samt Återställa.

Identifiera

Att identifiera är en förutsättning för att kunna skydda. Om vi inte vet vilka tillgångar vi har och vilka risker vi måste förhålla oss till är det väldigt svårt att skapa förutsättningar för att förhindra oönskade händelser och skydda våra digitala tillgångar.


Förhindra

Att skapa en grundläggande förmåga att skydda sina digitala tillgångar bör ses som en ren hygienfråga och något som omfattar basala delar som att ha kontroll på sina tillgångar och ur ett plattformsperspektiv säkerställa att man har en bra skyddsnivå.


Skydda

Den omvärld vi befinner oss i förändras kontinuerligt och det är viktigt att ständigt anpassa insatsater avsende skydd av digitala tillgångar till riskbilden. Externa antagonistiska hot, insiderhot, nya tekniker, lagar och direktiv samt våra kopplingar mot externa leverantörer ställer alla krav på skyddsmekanismer och arbetssätt för att säkerställa maximalt skydd mot de risker som finns.


Upptäcka & Åtgärda

Det finns aktörer som pratar i termer om nollvision när det gäller intrång och dataförluster. Det är hedervärt men i vår värld något naivt. Faktum är man inte kan skydda sig till hundra procent, men man kan se till att vara hundra procent redo om det värsta skulle inträffa. Att tidigt kunna upptäcka och begränsa incidenter som skulle kunna leda till att information blir otillgänglig, förvanskas eller hamnar i fel händer är viktigt. Att ha en plan för hur vi hanterar en sådan incident är lika viktig. Vi stöttar er med kontinuitetsplanering innefattande incident och responshantering.


Återställa

Det är mycket viktigt att både ha tekniska lösningar och arbetssätt på plats för att snabbt kunna återställa hela eller delar av en IT-miljö efter en incident. Det är även viktigt att säkerställa orsak och verkan samt att återställa systemmiljön på ett sätt som försvårar för liknande attacker att ske igen.

Vanliga frågor och svar om IT-säkerhet företag

Vad är IT-säkerhet och varför är det viktigt?

IT-säkerhet handlar om att skydda datorer, nätverk och data mot obehörig åtkomst, användning, avslöjande, störning, förstörelse eller modifiering. Det är viktigt att ha en säker IT-miljö eftersom en säkerhetsrisk kan orsaka skada på dina system eller innebära att känslig information hamnar i fel händer.

Vad är en säkerhetsrisk och hur kan jag minimera den?

En säkerhetsrisk är en möjlighet för en obehörig person att få tillgång till dina data eller nätverk och eventuellt skada eller stjäla information. Du kan minimera risken genom att använda starka lösenord, installera antivirusprogram och brandväggar, använda tvåfaktorautentisering, och genom att utbilda dina anställda om säkerhetsmedvetenhet.

Vad är en brandvägg och varför behöver jag en?

En brandvägg är en programvara eller en hårdvaruenhet som används för att skydda ett nätverk från obehörig åtkomst genom att blockera eller tillåta trafik baserat på fördefinierade regler. Du behöver en brandvägg för att skydda dina nätverksresurser från obehörig åtkomst och för att förhindra spridning av skadlig programvara.

Vad är ett antivirusprogram och varför behöver jag det?

Ett antivirusprogram är en programvara som används för att skydda datorer från skadlig programvara som kan orsaka skada på systemet eller stjäla känslig information. Du behöver ett antivirusprogram för att skydda dina datorer mot virus, trojaner och andra skadliga program.

Vad är tvåfaktorautentisering och varför är det viktigt?

Tvåfaktorautentisering är en process där användare måste ange två olika typer av autentiseringsinformation för att verifiera sin identitet. Detta kan inkludera något som användaren känner till (t.ex. ett lösenord) och något som användaren har (t.ex. en mobiltelefon). Tvåfaktorautentisering är viktig eftersom det gör det svårare för obehöriga att få tillgång till dina system och data.

Vad är social ingenjörskonst och hur kan jag skydda mig mot det?

Social ingenjörskonst är en teknik som används för att manipulera människors beteende genom att utnyttja deras naturliga instinkter och känslor. Detta kan inkludera att lura människor att avslöja känsliga uppgifter som lösenord eller personlig information. Du kan skydda dig mot social ingenjörskonst genom att utbilda dina anställda om säkerhetsmedvetenhet och genom att implementera säkerhetsåtgärder som tvåfaktorautentisering och brandväggar.

Vad är JSC Cure och hur kan det hjälpa till med min digitala säkerhet?

JSC Cure är en helhetslösning för digital säkerhet som täcker alla aspekter av IT-säkerhet - från system, nätverk och applikationer till säkerhetsåtgärder. Vi erbjuder en nulägesanalys där vi granskar din IT-miljö och identifierar eventuella brister och sårbarheter. Vi ger dig sedan en konkret bild av hur du kan förstärka din digitala säkerhetsnivå samt rekommendationer för hur du kan uppnå detta.

Vad ingår i JSC Cures nulägesanalys?

Våra experter genomför en teknisk genomgång av din IT-miljö, inklusive system, nätverk, applikationer och säkerhetsåtgärder. Vi kartlägger din nuvarande säkerhetsstatus och identifierar eventuella brister, sårbarheter och möjligheter för förbättring. Vi genomför även intervjuer med personal från olika delar av din verksamhet för att skapa en övergripande bild av din organisations säkerhetskultur.

Vad händer efter nulägesanalysen?

Efter att ha slutfört assessment och intervjuer presenterar vi våra resultat och förslag i en sammanfattande rapport. Denna rapport inkluderar en analys av din IT-miljös övergripande säkerhet samt konkreta rekommendationer för att förstärka dina säkerhetsåtgärder och minimera riskerna. Förutom tekniska förbättringar kommer rapporten även att belysa eventuella behov av att förändra arbetssätt, rutiner och policys så att de bättre stödjer en stark säkerhetskultur inom organisationen.

Varför är en kontinuerlig förbättring av IT-säkerheten viktig?

IT-säkerhet är ett löpande arbete och det finns alltid behov av att förbättra och anpassa säkerhetsåtgärderna baserat på omvärlden, hotbilden, lagar och direktiv gällande IT-säkerhet. Genom att välja JSC Cure får du inte bara hjälp med en nulägesbild av din IT-miljö, utan också en löpande hjälp med att stärka din säkerhetshållning över tid.

Hur kan jag komma igång med JSC Cure?

Du kan kontakta oss om du har några frågor, önskar ytterligare information om JSC Cure eller vill boka en tid för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att stärka din digitala säkerhet. Vi ser fram emot att vara en del av din säkerhetsresa och hjälpa din organisation att navigera framgångsrikt i det digitala landskapet.

Kunder om våra tjänster

NEVOTEX OM MOBIL ENHET SOM TJÄNST


“Vi har fått mer tid över till att fokusera på kärnverksamheten”